BELAJAR BAHASA KOREA: TIDAK BOLEH (으/면 안 되다) | BumiKorea ㅣBelajar Bahasa Korea untuk Pemula

BELAJAR BAHASA KOREA: TIDAK BOLEH (으/면 안 되다) Bumi Korea Minggu, 25 September 2016 No Comment

TIDAK BOLEH (으/면 안 되다)

Setelah kita belajar kalimat pernyataan "boleh" pada artikel sebelumnya, sekarang mari kita pelajari bentuk kalimat negatifnya yaitu kalimat pernyataan "tidak boleh".

으/면 안 되다 akhiran kalimat bahasa Korea yang berfungsi untuk mengugkapkan larangan atau tidak membolekan sebuah tindakan.  으/면 안 되다 diartikan "tidak boleh".
으면 untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf konsonan. Contoh: 먹 + 으면 = 먹으면
면     untuk kata kerja yang berkhiran dengan huruf vokal. Contoh:  마시 + 면 = 마시면

TIDAK BOLEH (으/면 안 되다)
kata kerja + 으/면 안 되다
으면
untuk kata kerja berakhiran konsonan
untuk kata kerja berakhiran vokal
앉+으면 안 되다→ 앉으면 안 되다
앍+으면 안 되다→  읽으면 안 되다
가+면 안 되다→  가면 안 되다
마시+면 안 되다→  마시면 안 되다

Untuk kalimat bentuk formal kata 되다 berubah menjadi 됩니다 sedangkan untuk kalimat bentuk informalnya berubah menjadi 돼요.

Kata kerja  + 으면 / 면안되다
Kata kerja berakhiran konsonan으면
Kalimat formal
으면 / 면 안 됩니다
Kalimat informal
으면 / 면 안 돼요
Arti
()
먹으면 안 됩니다
먹으면 안 돼요
Tidak boleh makan
()
벗으면 안 됩니다
벗으면 안 돼요
Tidak boleh melepaskan
()
읽으면 안 됩니다
읽으면 안 돼요
Tidak boleh membaca
Kata kerja berakhiran vocal마시()
마시면 안 됩니다
마시면 안 돼요
Tidak boleh minum
공부하()
공부하면 안 됩니다
공부하면 안 돼요
Tidak boleh belajar
()
가면 안 됩니다
가면 안 돼요
Tidak boleh pergi

Contoh dalam kalimat formal

우리가 돼지고기를 먹으면 안 됩니다.
Kami/kita tidak boleh makan daging babi.
밖에서 옷을 벗으면 안 됩니다.
Tidak boleh melepas baju diluar.
밥을 먹을때 책을 읽으면 안 됩니다.
Tidak boleh baca buku saat makan.
술을 마시면 안 됩니다.
Tidak boleh minum minuman keras.
동생은 한국말을 공부하면 안 됩니다.
Adik tidak boleh belajar bahasa Korea.
오늘은 집에 가면 안 됩니다.
Hari ini tidak boleh pulang kerumah.

Bentuk kalimat pertanyaan formal menggunakan akhiran 됩니까
 우리가 돼지고기를 먹으면 안 됩니까?
Apakah kami/kita tidak boleh makan daging babi?
밖에서 옷을 벗으면 안 됩니까?
Apakah tidak boleh membuka baju diluar?

Contoh dalam bentuk kalimat informal
다른 여자를 사랑하면 안 돼요.
Tidak boleh mencintai wanita lain.
지금은 친구를 만나면 안 돼요.
Sekarang tidak boleh bertemu teman.
이 의자에 앉으면 안 돼요.
Tidak boleh duduk di kursi ini.

Untuk bentuk kalimat Banmal dengan cara menghilangkan suku kata "요" pada akhiran kalimat bentuk informal.

다른 여자를 사랑하면 안 돼.
지금은 친구를 만나면 안 돼.
이 의자에 앉으면 안 돼.

Dalam kalimat informal bentuk kalimat pertanyaannya sama seperti kalimat pernyataan tidak ada yang berubah.

여기서 담배를 피우면 안 돼요?
Apakah disini tidak boleh merokok?
나는 맥주를 마시면 안 돼?
Apakah saya tidak boleh minum bir?

Contoh dalam percakapan

가: 여기서 쓰레기를 버려도 됩니까?
       Bolehkah saya membuang sampah disini?
나: 아니요, 여기서 쓰레기를 버리면 안 됩니다.
      Tidak, anda tidak boleh membuang sampah disini.

가: 도서관에서 떠들어도 됩니까?
      Bolehkah saya membuat keributan di Perpustakaan?
나: 아니요,  도서관에서 떠들으면 안 됩니다.
      Tidak, anda tidak boleh membuat keributan di Perpustakaan.

가: 여기에 앉아도 됩니까?
      Bolehkah saya duduk disini?
나: 아니요, 여기에 앉으면 안 됩니다.
      Tidak, anda tidak boleh duduk disini.

by Bumi Korea

Bumi Korea Media online untuk berbagi pengetahuan seputar korea selatan mulai dari bahasa kebudayaan dan hiburan

Follow her @ Instagram | Facebook | Instagram

No Comment